Forum Ewangelizacyjne e-SANCTI.net

Pełna wersja: Daily catechism
Aktualnie przeglądasz uproszczoną wersję forum. Kliknij tutaj, by zobaczyć wersję z pełnym formatowaniem.
Warto zajrzeć. (W języku angielskim niestety,ale w oparciu o Katechizm Kościoła Katolickiego)
http://www.4marks.com/education/programs...cat120x600

Cytat:This program allows your family to access our daily catechism program based on the liturgical calendar. This program is great for individuals or the whole family as we offer lessons from children k-12 as well as adults. Since the lessons follow the liturgical calendar this provides an additional supplement for Sunday Mass and a great opportunity for the family to learn together. There are five levels each which consist of the three year lectionary cycle.

The Postulant (K-2nd) - The child will embark on a journey into the fundamentals of the Catholic Faith: the Sacraments, the Bible, the Catechism, prayer and the Saints. Children are taught to develop a Catholic appreciation of the integral and important role of the Trinity, Mary, and all the Saints through the memorization and frequent recitation of authentic Catholic prayers.
Preview Postulant Lesson Edition

The Novice (3rd-5th) - Students are immersed in the Lectionism approach by using on-line Church approved commentaries on the Sunday Mass readings (as well daily Mass readings) and they are guided through an examination of relevant passages of the Catechism of the Catholic Church. To reinforce and make practical applications, the Novice uses teacher tested activities and hands on projects all specially designed to nurture their youthful religious experiences.
Preview Novice Lesson Edition

The Professed (6th-8th) - As your child experiences a greater awareness of the Church and the importance of the Liturgical Year, the Lectionism approach retains broader and deeper significance. Everything used in the Novice program is upgraded and intensified so that the Truths of the Faith are taught at a level directed to a student poised on the edge of adult Catholicism, eagerly anticipating the doctrine, catechesis, and prayer needed for more mature spiritual growth.
Preview Professed Lesson Edition

The Apostle (9th-12th) - The student, preparing to live, know, and defend the Faith in an increasingly secular world is immersed in the Lectionism pedagogical approach, keenly in tune and aware of the relationship between the Mass readings, the Liturgical year, and Magisterial teachings. Students are taught the arts and sciences of Catholic Apologetics, learning to defend and live core Catholic beliefs, Catholic moral principles, and Catholic virtues.
Preview Apostle Lesson Edition

The Disciple (Adult) - Lessons are derived from the themes contained in the Readings proclaimed during the previous Sunday’s Mass. The Readings are viewed through the prisms of: the Catechism of the Catholic Church, the Compendium of the Catechism of the Catholic Church, and the Baltimore Catechism. Each day a different theological dynamic scrutinizes those same lectionary themes. Monday lessons focus on Scripture studies, Tuesday concentrates on prayer; Wednesday is devoted to Catholic anthropology; Thursday features Apologetics, and Friday looks at the entire gamut of moral and ethical issues. Each daily lesson is configured in such a way as to maintain consistency and routine while simultaneously integrating creativity and spontaneity. Over the course of 3 years adults are exposed to 95% of the Bible and the entirety of the Catechism of the Catholic Church.
Preview Disciple Lesson Edition

Learn more about our Daily Catechism program or one of several courses in our online catalog .


[ Komentarz dodany przez: Ks.Marek: Nie 10 Lut, 2008 23:53 ]
Sebastian, proszę, choć w zarysie napisz o co chodzi. Obowiązuje na forum polski język, więc nie wprowadzaj utrudnień
byłabym bardzo wdzięczna jeśli byś to przetłumaczył, bo niestety mało z tego rozumiem i zapewne nie tylko ja
Cytat:Tłumaczenie z angielskiego: To program pozwalający waszej rodzinie dostać nasz program 'Daily catechism' bazujący na kalendarzu liturgicznym. Ten program jest dobry dla indywidualnych lub całej rodziny,ponieważ może zaoferować lekcje z dziecmi do 12 lat i dobry jest także dla dorosłych. Od czytań podążających za kalendarzem liturgicznym stanowi to dodatkowe uzupełnienie do mszy niedzielnej i dobrą okazję dla rodziny do wspólnego czytania. To jest pięć poziomów, z których każdy obejmuje trzyletni cykl czytań.

Postulant (K-2nd) - Dziecko chce wejść w podróż między fundamenty Wiary Katolickiej: sakramenty, Biblię, katechizm, modlitwę i Świętych. Dzieci są przyspasabiane do rozwijania w sobie katolickiego uznania integralnej i ważnej roli Trójcy, Marii i wszystkich Świętych poprzez zapamiętywanie i częste odmawianie autentycznych modlitw katolickich.

Nowicjusz (3rd-5th) - Adepci są zanurzeni w podejściu do (Lectionism) przez korzystanie z 'Kościoła on-line' przygotowują komentarze na niedzielne czytania mszalne (przez odpowiednie dzienne czytania mszalne) i są zorganizowani poprzez badanie istotnych ustępów Katechizmu Kościoła Katolickiego. [To reinforce and make practical applications, the Novice uses teacher tested activities and hands on projects all specially designed to nurture] ich młodych religijnych doświadczeń. [Nieprzetłumaczone do końca]

Zdeklarowany (6th-8th) - Jak twoje dziecko doświadczasz wielkiej świadomości roli Kościoła i ważności Roku Liturgicznego, podejście do (Lectionism) obejmuje poszerzone i głębsze znaczenie. Uczestniczący w programie dla nowicjuszy ten program ulepszają i intensyfikują tak,że Prawdy Wiary są rozumiane na poziomie wskazanym dla adeptów (poised) na granicy dojrzałego katolicyzmu, gorliwej antycypacji doktryny, katechez i modlitwy potrzebnej do bardziej dojrzałego wzrostu duchowego.

Apostoł (9th-12th) - Adept, przygotowywany do życia, zna i broni wiary w mocno zsekularyzowanym świecie będąc zanurzony w pedagogicznym podejściu do (Lectionism), gorliwy w (tune) i jest świadomy związków pomiędzy czytaniami mszalnymi, Rokiem Liturgicznym i nauczaniem Magisterium. Adepci rozwijają sztukę i znajomość katolickiej apologetyki, uczą się bronić (wiary) i żyć zgodnie z katolicką wiarą, katolickimi zasadami moralnymi i cnotami katolickimi.

Uczeń (Dojrzały) - Czytania są wydzielane z tematów zawartych w czytaniach proklamowanych podczas poprzednich mszy niedzielnych. Czytania są widziane poprzez pryzmaty: Katechizmu Kościoła Katolickiego, kompendium do Katechizmu Kościoła Katolickiego i Baltimore Catechism. Każdy dzień to różne, teologicznie dynamiczne skrutinia tych samych tematów czytań. Poniedziałkowe czytania skupione są na studiowaniu Pisma, wtorkowe skoncentrowane na modlitwie; środowe są poświęcone katolickiej antropologii; czwartkowe zarysom apologetyki i piątkowe spojrzeniom na całokształt pełnej gamy moralnych i etycznych zagadnień. Czytania na każdy dzień są ułożone w taki sposób, by zachowywały spójność i rutynowość podczas równocześnego zintegrowania kreatywności i spontaniczności. Po 3 latach kursu dorośli potrafią zaprezentować znajomość 95% Biblii i całokształtu Katechizmu Kościoła Katolickiego.

Czytaj o naszym programie 'Daily Catechism' lub każdym z kilku kursów w naszym katalogu online.

Proszę.Długo mi tłumaczenie zajęło,ale warto było.
Dziękuję bardzo Uśmiech
Przekierowanie